دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389
توسط: سعید

موسوی قاتل است

للحق

تماشا می کنم با یاد تو هر قاب خالی را … یا ایها العزیز …