پنج‌شنبه 21 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: سعید

dictators

للحق

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.