یکشنبه 26 دی‌ماه سال 1389
توسط: سعید

زود دیر شد

للحق

وقتی با خدا گل یا پوچ بازی می کنی .. نترس!

تو برنده ای .. آخه خدا همیشه دوتا دستش برای تو پُره