پنج‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: سعید

American president is drowning


للحق

او منتظر ماست که ما برگردیم

مائیم که در غیبت کبری ماندیم