پنج‌شنبه 14 بهمن‌ماه سال 1389
توسط: سعید

کثیفان می روند نوبت به نوبت


للحق

تا بر تن و مال لرزی   حقا که دو جو نیرزی