یکشنبه 26 دی‌ماه سال 1389
توسط: سعید

در انتظار آزادی

للحق

* همین طرح را در جوان آنلاین ببینید

اگر از خستگی گریستی، زانو نزن

زیرا قانون طبیعت تو را مجبور به ایستادن دوباره خواهد کرد

پس چون درختان ایستاده بمیر