پنج‌شنبه 16 دی‌ماه سال 1389
توسط: سعید

همه رفتن کسی دور و برم نیست

للحق

* همین طرح را در ندای انقلاب ببینید.

آب نطلبیده گرفتن همیشه مراد نیست!

گاهی آب می دهند تا قربانی ات!! کنند…